Здобувачі освіти, ліцеїсти, учні мистецької школи мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; - на засвоєння ключових компетентностей необхідних для успішної життєдіяльності; - на користування навчально-виробничою, науковою, матеріальнотехнічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною базою закладу освіти; - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність; - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці; - на вільне висловлювання поглядів, переконань; - брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах; - брати участь у роботі органів громадського самоврядування Ліцею; - брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля здобувачів освіти, ліцеїстів; - брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; - інші права, визначені чинним законодавством та Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

Здобувачі освіти зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, в обсязі не меншому ніж визначено державними стандартами освіти, підвищувати загальнокультурний рівень; - виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), навчальних планів, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти; - дотримуватись вимог Cтатуту, правил внутрішнього розпорядку Ліцею; - брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом; - бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу; - дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм поважати честь і гідність інших здобувачів освіти, ліцеїстів та працівників; - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством. - Здобувачі освіти та ліцеїсти можуть залучатися до самообслуговування та різних видів суспільно-корисної праці. Самообслуговування повинно організовуватися відповідно до віку, стану здоров’я, базуючись на санітарно-гігієнічних вимогах. Робота із самообслуговування проводиться під керівництвом класнихкерівників, вихователів

Кiлькiсть переглядiв: 23